Agar hum kisi customer ko udhaari dete hai to bill may use kaise bataye?

Agar hum kisi customer ko udhaari dete hai to bill may use kaise bataye?

Add Comment
3 Answer(s)

By mention on the bill your credit days.

Answered on June 25, 2017.
Add Comment

Udhaari ko advance mana jayega, aur apka customer ko adv ke uske upar tax barna padega. Inv mein less: Adv karke dekha sakthe hai.

Answered on June 25, 2017.
Add Comment

Aap agar manual karte h to bill mai mode of payment ka coloumn banvaye jab cash mai denge to vaha likh de cash par jab credit mai de to credit likh de aur jab ushne advace mai de to advance par cash mai dukandar ko 20th se jada ek din mai billing na kare varna vo uski puchase nahi mani jayegi.

Answered on June 26, 2017.
Add Comment

Your Answer

Gen GST